دوای درد مرا هیچ کس نمی داند

 فقط بگو به طبیبان ، دعا کنند مرا