الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتهم  -  امام حسین (ع)

مردم بنده دنیا هستند و دین لق لقه زبانشان است