:

هو. 

اگر تو دیروز در اروند مجنون غرق شدی ،من تاز امروز در نگاه تو غرق جنون می شوم. آه ای شهید ادرکنی. : ...

تخریب شده ام تخریبچی ،نگاهت خراب کرد ،

آن زمان تو مجنون بودی واین زمان من در جنونم

مین های دلم را خنثی کن

خار های دلم را بچین