"هو"

ای مهربان بابای انقلاب

فردا به عشق  تو دیروز می شوم

اصلا با دعای تو ست که پیروز می شوم

ای پیر میکده چین پیشانیت تعبیردارد

مروارید چشمانت تدبیردارد

رونق اگر رخت بست و باتوهمسفرشد

اما حرارت عشقت ما سپرشد

یک چکه از یادت مرا کافیست

تا خون انقلابیم را رصد کنی

گرسنه نیستم بیشتر تشنه ایم

حالا که پیمانه ها آماده تر شدند

بابای می فروش برمانظرکن