تاب تاب شهادت بسه دیگه شهادت

خدامنو شهید کن میخوام باشم کنارت