مرددم بیین آمدن ونیامدن
تمدنی دارد مرا نصف می کند
جهالت مدرن ادعای قسط می کند
وحال من بی طهارتم خالی از حروف و عبارتم
وتندیس نمادین عبادتم
ای که خواندی بیا
من مرددم