سفارش تبلیغ
صبا
منوی اصلی
لینک دوستان

"هو"
پیمانه ای شب زنده دار نگاهت را    وقتی که لبهای داغ دارش خشکیده
بهانه می کندبرای دیدنت گناه       خویش شاید شراب عشق نابکارش ترشید
این دل بی مروت مارا ادب بکنید      حالاکه لباس عاشقی را پوشیده
قدر نگاه تورا کسی چه می داند؟   شراب عشق تورا هرآنکه نوشیده
عطر عبای تورا کسی چه می فهمد   هرآنکه دردهای شب هجران کشیده
بهارهم بهانه ای برای کو،کو،شد        محض رضای خدا بیا فاخته جوشیده
آقا براستی خودت هم که دیدی         این باد ونسیم یار چقدر کوشیده"هو"
پیمانه ای شب زنده دار نگاهت را    وقتی که لبهای داغ دارش خشکیده
بهانه می کندبرای دیدنت گناه       خویش شاید شراب عشق نابکارش ترشید
این دل بی مروت مارا ادب بکنید      حالاکه لباس عاشقی را پوشیده
قدر نگاه تورا کسی چه می داند؟   شراب عشق تورا هرآنکه نوشیده
عطر عبای تورا کسی چه می فهمد   هرآنکه دردهای شب هجران کشیده
بهارهم بهانه ای برای کو،کو،شد        محض رضای خدا بیا فاخته جوشیده
آقا براستی خودت هم که دیدی         این باد ونسیم یار چقدر کوشیده                            "هو"

ای مهربان بابای انقلاب

فردا به عشق  تو دیروز می شوم

اصلا با دعای تو ست که پیروز می شوم

ای پیر میکده چین پیشانیت تعبیردارد

مروارید چشمانت تدبیردارد

رونق اگر رخت بست و باتوهمسفرشد

اما حرارت عشقت ما سپرشد

یک چکه از یادت مرا کافیست

تا خون انقلابیم را رصد کنی

گرسنه نیستم بیشتر تشنه ایم

حالا که پیمانه ها آماده تر شدند

بابای می فروش برمانظرکن

تاب تاب شهادت بسه دیگه شهادت

خدامنو شهید کن میخوام باشم کنارت

مطالب قدیمی تر »