آی رأی دارم  رأی

بخواب شما رأی خودت را دادی

باپای خودت سهم عبورت را دادی

حالا کس ها وشاید ناکس ها و اصلا کرکس ها

درآسمان دارند دنبال لاشه ای می گردند

وطن سجلت را با خون خودت ممهور کردی

صد آفرین را معلم عشق

زیر مشق های او نوشت

آی رأی دارم رأی

سفید ، سیاه ، سرخ وبنفش

بزنی زمین هوا میره صدای "داد"نفع پرست

صندوق ها ی داغ دل پراز نگاه پنجره ست

ومن کمی شبیه ماه به شب نظاره می کنم

بیا مهندس زمین تو راصدا می کنم

بیاطبیب عشق که من دوباره ناله می کنم

جمعه به جمع ما بیا تورا ستاره می کنم

به پای صندوق تو من خودم اشاره می کنم

بیا که خضر هم چو من منتظر عنایت است

مسیر خشک آمدن منتظر طراوت است

بیا که ندبه های زرد بوی کنار می دهد

محض عبور بغض دل حس فرار می دهد

کشان کشان مرا ببر به شهرآب و آینه

به روضه های عاشقی به نورهای روزنه

چه عجب یاد من غمزده باش چه عجب

سمت نگاه مضطرم پنجره باش به رجب

گربکشی حاظرم سوی توآیم به وجب

تاب عبور عشق تو شد تب سرد جان من

ساز هدایتی بزن سوز عنایتی بده

بی سروسامان توام تا دم بام میکده